Προκήρυξη Δράσης«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύτηκε η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:
18/12/2023 – 29/02/2024
στις 15:00

Σκοπός

Η δράση που αναμένεται και επισήμως να ανακοινωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2023 έχει ως σκοπό την ενίσχυση νέων ή και νεοσύστατων* μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων, στην υποστήριξη δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση της απασχόλησης.

*Ποιές ορίζονται ως νεοσύστατες εταιρείες: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις oι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει ένα 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Χαρακτηριστικά Δράσης

 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 190.000.000€
 • Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
 • Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00
 • Αξιολόγηση Αιτήσεων: Άμεση (First Come First Served)
 • Ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: €30.000
 • Μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: €400.000
 • Ποσοστό Ενίσχυση: 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών
 • Διάρκεια Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, Εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
 • Έμμεσες δαπάνες έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Αναμένεται να ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Σε αυτούς διαφαίνεται μέχρι στιγμής να μην περιλαμβάνονται εκείνοι που σχετίζονται με την ενίσχυση επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Λιανικού Εμπορίου και του Τουρισμού.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Κριτήρια

 • Διασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων
 • Εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Τόπος υλοποίησης της επένδυσης (επιπλέον θετική βαθμολόγηση για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Συνέπεια χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Η χρηματοδοτική περίοδος στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα – ΕΣΠΑ 2021-2027” εξετάζει και εξυπηρετεί πολλαπλούς τομείς δραστηριότητας με σκοπό την εν γένει ενίσχυση του επιχειρείν. Αν θέλεις να παραμένεις πάντα ενήμερος για τις εξελίξεις μπορείς να γραφτείς στο newsletter μας.

Αν πάλι χρειάζεσαι οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, μπορείς να μας καλέσεις στο 2310 473 232 ή να μας στείλεις email στο [email protected].

Share:

Facebook
LinkedIn

Περιεχόμενα Άρθρου

Σχετικά Άρθρα

“Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρ​ήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:από 22/1/2024 έως 22/5/2024 Σκοπός Σκοπός και στόχος

Δέσμη Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Η Δράση “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και υποδομών. Ανταμείβει πρωτοβουλίες

Μόνο ενδιαφέρον περιεχόμενο!

Όπως και εσύ, μισούμε τα spam. Γι’ αυτό σου δίνουμε τον λόγο μας ότι δεν θα σου στέλναμε κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν θα το θεωρούσαμε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Μια φορά τον μήνα, θα παραλαβάνεις χρήσιμες πηγές και καλές πρακτικές που αφορούν το digital marketing, το e-commerce, το management και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα.