Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” – Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Σκοπός

Η γενικότερη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ουσιαστικά ξεκινάει το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν πόροι ύψους 26,2 δις ευρώ για την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Καθαρά μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα θα διατεθούν πόροι που αγγίζουν τα 4 δις ευρώ για την στήριξη, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους. 

Η συγκεκριμένη Δέσμη Δράσεων που προανακοινώθηκε στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (7/11/2022) απευθύνεται σε 3 επιμέρους σκοπούς και διαχωρίζεται ως εξής:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

 • Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: Αναμένεται
 • Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: Αναμένεται
 • Ελάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €18.000
 • Μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €30.000. 
 • Διάρκεια Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων: 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Η δράση αυτή αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει βασικές και θεμελιώδεις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν σε:

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού (προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές)
 2. Δαπάνες Λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) & διαδικασιών (BPM), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών (CRM) και εφοδιαστικής αλυσίδας (WMS/LMS), βελτιστοποίησης της παραγωγής.
 3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαβάστε την επίσημη Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: 

 • Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: Αναμένεται
 • Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: Αναμένεται
 • Ελάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €50.000
 • Μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €650.000
 • Διάρκεια Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων: 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Η δράση αυτή αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 1. Εξοπλισμός εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 2. Σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) & διαδικασιών (BPM), διαχείρισης πελατών (CRM) και εφοδιαστικής αλυσίδας (WMS/LMS), εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (AI/ML/DL), βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων.
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαβάστε την επίσημη Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

 • Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: Αναμένεται
 • Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: Αναμένεται
 • Ελάχιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €200.001
 • Μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός: €1.200.000
 • Διάρκεια Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων: 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης

Η δράση αυτή αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρείται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι οι εξής:

 1. Εξοπλισμός ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.ά.
 2. Εφαρμογές/Λογισμικό αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού (BI/Analytics), ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών (CRM) και εφοδιαστικής αλυσίδας (WMS/LMS), ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI & Predictive Analytics), βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain/crypto protocols & applications. 
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαβάστε την επίσημη Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Μπορείς να μας καλέσεις στο 2310 473 232 ή να μας στείλεις email στο [email protected].

Share:

Facebook
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

“ Έξυπνη Μεταποίηση ” – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σκοπός  Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού

Μόνο ενδιαφέρον περιεχόμενο!

Όπως και εσύ, μισούμε τα spam. Γι’ αυτό σου δίνουμε τον λόγο μας ότι δεν θα σου στέλναμε κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν θα το θεωρούσαμε ενδιαφέρον και χρήσιμο. Μια φορά τον μήνα, θα παραλαβάνεις χρήσιμες πηγές και καλές πρακτικές που αφορούν το digital marketing, το e-commerce, το management και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα θέματα.